විරැකියාව ඉහළ යනවා – ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත සංගමය

වර්තමාන ආණ්ඩුවෙ රැකියා දසලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ රැකියා ලක්ෂ 04ක් මෙ වනවිට ලබා දීඇතැයි ආණ්ඩුව. සඳහන් කළද, දිනෙන් දිනම විරැකියාව ඉහළයමින් තිබෙන බව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත සංගමය සඳහන් කරයි.

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වනවිට රට තුළ සිටියේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් හතළිස් දෙදහසක් (42000) පමණක් බවද එම සංගමයේ කැඳවුම්කරු, පූජ්‍ය තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියෝ අවධාරණය කළහ.

මෙ ආණ්ඩුව බලයට පත් වී වසර තුනක් ගතවනවිට රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ ප්‍රමාණය පනස් තුන්දහස දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර,ඊට සාපේක්ෂව විරැකියාව දිනෙන් දිනම ඉහළයමින් තිබෙන බවදඑහිමියෝ අවධාරණය කළහ.

මේ නිසා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාගැනීම සඳහා ජාතික අරගලයක් ආරම්භ කරන බවද උන්වහන්සේ පවසා සිටියහ.

මේ අනුව ජාතික වැඩපිළිවෙළට අදාළව පළාත් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම මේ මස 18 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බවත්, එහිදී දකුණු පළාත් හා මධ්‍යම පළාත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් එදින දැනුවත් කරන බවත් ඥානානන්ද හිමියෝ අවධාරණය කළහ.

මේ මස 18 වැනිදා සිට දින 14ක් ගත වූ පසු ජාතික මට්ටමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ කොළඹදී සිදු කරන බවද උන්වහන්සේ පවසා සිටියහ.