ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුපාර වසයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය හා වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව. විසින් පවත්වන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් වටරමුවෙන් ජනපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පිවිසේන මාර්ගය වසා ඇත.

මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතී. පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල අහෝසි කිරීම, වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය සඳහන් ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබේ.