නුවර අධිවේගයේ III කොටස ජපාන ටයිසේ සමාගමට

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තෙවැනි කොටස වන පොතුහැර සිට රඹුක්කන හරහා ගලගෙදර දක්වා වන කිලෝමීටර 32.5ක් දිගැති මාර්ග කොටස ඉදිකිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව  ජපානයේ M/s Taisei Corporation ආයතනය වෙත පිරිනැමීමට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ඒ සඳහා ජපානයේ ටෝකියෝ මිට්සුබිෂි බැංකුව විසින් ජපන් යෙන් බිලියන 100ක අරමුදල් සැපයීමට නියමිතය.