අානයනික අර්තාපල් බදු ඉහළට

අානයනික අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 29කින් ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝවකට රුපියලක්ව පැවැති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 30ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.