සිවිල් ආරක්ෂක බළකා යටතේ වන පෙරපාසල් පළාත් සභාව යටතට පවරා ගන්න සාකච්ජාවක්

උතුරු පළාත තුළ සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය හා අනෙකුත් ආරක්ෂක අංශ විසින් පවත්වාගෙන යන පෙර පාසල් පළාත් සභාව යටතට පවරාගැනීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය,කයිතඩි පිහිටි උතුරු පළාත් සංකීර්ණයේදී පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ජාවට ලක්කරනු ලැබීය.

උතුරු පළාත් සභා 118 වන සභා වාරය උතුරු පළාත් සභා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වු අවස්ථාවේදී අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කෙරිණ.

සාකච්ජාව සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී වි.ජයතිලක මහතාගෙන් සිදුකළ විමසීමකදී ජයතිලක මහතා පැවසූවේ උතුරු පළාත තුළ ආරක්ෂක අංශ පවත්වාගෙන යන පෙරපාසල් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පවරාගෙන පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ජා කළ අතර, අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන් එළැඹෙන පළාත් සභා වාරයේදී දීර්ඝව සාකච්ජා කිරීමට නියමිත බවය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභා සභාපති සී.වී.කේ.ශිවඥානම් මහතාගෙන් විමසීමේදී සභාපතිවරයා පැවසූවේ අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් පළාත් සභාවාරයේදී සාකච්ජා කළ අතර, යෝජනාවක් වශයෙන් අදාළ කාරණය පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් නොවු බවයි.

සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය ඇතුළුව ආරක්ෂක අංශ උතුරු පළාතේ පවත්වාගෙන යන පෙරපාසල් පළාත් සභාවට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාවේ සිදුවු සාකච්ජාව සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභා මුලතිව් දිස්ත්‍රික් පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී.රවිහරන් මහතාගෙන් විමසීමේදී හෙතෙම පැවසුවේ පළාතේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත බලය පවතින බැවින් ආරක්ෂක අංශ විසින් පවත්වාගෙන යන පෙරපාසල් පළාත් සභාව වෙත පවරාගැනීම සිදුකළ යුතු බවයි.