උතුරට එන රාත්‍රී තැපල් දුම්රිය අපිරිසිදු බවට චෝදනා

කොළඹ සිට යාපනය දක්වා ගමන් ගන්නා රාත්‍රී තැපල් දුම්රිය ඉතා අපිරිසිදු තත්ත්වයක පැවතීම හේතුවෙන් දුම්රියේ ගමන්ගන්නා දෙස් විදෙස් මගීහු මේ දිනයන්හි දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව සිටිති.

යාපනය දක්වා ගමන් ගන්නා රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියේ රුපියල් 500ක් ගෙවා වෙන් කළ ආසන මැදිරිවල ගමන් ගන්නා මගීන්ටද දැඩි අපහසුතාවයෙන් යුතුව ගමන් කිරීමට සිදුව ඇත්තේ එම වෙන් කළ ආසන මැදිරිවල පිහිටි වැසිකිළි හා මූත්‍රා නළ සියල්ලක්ම කැඩී කිසිදු පිළිසකර කිරීමක් නොමැති වීම හේතුවෙන් නළවලින් කාන්දුවන අපවිත්‍ර දෑ මගීන්ගේ මැදිරි තුළට ගලා ඒම හේතුවෙනි. එබැවින් මුළු මැදිරිය තුළම දැඩි දුර්ගන්ධයකින් යුතුව ගමනාන්තය දක්වා මගීන්ට ගමන් කිරීමට සිදුව තිබේ.