විලවුන් වර්ග වහාම ලියාපදිංචි කළ යුතුයි

ලියාපදිංචි නොකළ ආනයන හා මෙරට නිෂ්පාදිත විලවුන් වර්ග වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතු බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පවසයි.

විලවුන් නියාමන පනත නොතිබූ වසර දෙක හමාරක පමණ කාලය තුළ මෙරටට ආනයනය කර ඇති හා නිෂ්පාදනය කර ඇති විලවුන් වර්ග ලියාපදිංචිය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.