ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විශ්වාසභංගය බාර දෙයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග. යෝජනාව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත බාරදී තිබේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 52ක් හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 4ක් අත්සන් තබා ඇත. සුසන්ත පුංචිනිමේ, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම, ටී.බී. ඒකනායක, කාදර් මස්ථාන් නම් මෙසේ අත්සන් තබා ඇති නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු වෙති.