මුලතිව් අධිකරණ ඉදිරිපිට අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්න නියෝගයක්

මුලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට ගොඩ ගසා ඇති සියළුම අබලි ද්‍රව්‍ය වහාම ඉවත් කරන ලෙස මුලතිව් දිසා විනිසුරු එස්.ලෙනින් කුමාර් මහතා පොලීසියට නියෝග කොට තිබේ.

පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද වාහන නඩු භාණ්ඩ බවට පත් වීමෙන් පසුව ඒවා මුලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට ගොඩ ගැසීමට මෙතෙක් කල් පොලීසිය විසින් කටයුතු යොදා තිබිණි.

මෙම ද්‍රව්‍ය අතර ලොරි, වෑන්, ට්‍රැක්ටර් හා වෙනත් වාහනද ලී ඇතුළු තවත් බොහෝ දෑ මෙලෙස ගොඩගසා ඇත.

මෙම අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා දිසා විනිසුරුවරයා එම නියෝගය කොට ඇත්තේ පොලීසිය විසින්ම මුලතිව් අධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරමින් එම අබලි ද්‍රව්‍ය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ගය විමසීමෙන් අනතුරුවය.