තැපැල් දුම්රිය පීලි පැනලා

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ රත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඇල්ල සහ දෙමෝදර අතර දුම්රිය මාර්ගයේදී අද(22) උදෑසන පීලි පැනීම සිදුව ඇති බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය පවසයි.

දුම්රිය මැදිරි දෙකක් පීලි පැනීමට ලක්ව ඇති අතර පීලි පැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණක් සිමා කර තිබේ.

දුම්රිය පීලිගත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසීය.