හොදම ගායකයාගේ සම්මානය සමන් ලෙනින්ට

2017 රයිගම් ටෙලි සම්මාන උලළේ "හොදම ගායකයාට "හිමි සම්මානය හිමි වන්නේ අප රටේ බිහිවූ දක්ෂ ගායකයෙකු වන සමන් ලෙනින් හටය.

20180324Saman-1