නව බදු ක්‍රමය නිසා වාහන ගන්න පාරිභෝගිකයින් රැවටෙන්න පුළුවන්

නව බදු ක්‍රමයත් සමඟ වාහන මිලදී ගැනීමේදී පාරිභෝගිකයින් රැවටීමට භාජනය විය හැකි බව වාහන ආයනයකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මහතා පැවසුවේ ඒ සඳහා නිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව පවතින බවයි.

පෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කිරීම, නියමිත කාල සීමාවක් සඳහා ස්ථීර බදු ප්‍රතිපත්තියක් සෑදීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම රටේ ආර්ථිකයට ද හිතකර බව වාහන ආයනයකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මහතා අවධාරණය කරයි.