මහ බැංකු ණය පොලී අනුපාත පහළ දමයි

මූර්ත ද.දේ.නි වර්ධනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් 2018 අප්‍රේල් 03 වැනි දින පැවති රැස්වීමේදී මුදල් මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික කොරිඩෝවේ ඉහළ සීමාව වන නථ්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පදනම් අංක 25කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) 7.25%ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතින විට සහ පැවති නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) 8.75% සිට 8.50% දක්වා පදනම් අංක 25කින් අඩු කර ඇත.