තැපෑල අන්තර්ජාල වෙළඳාම අරඹයි

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ සේවාවක් ආරම්භ කර තිබේ.දේශිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන වලට දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළක් සොයාදීම හා එම නිෂ්පාදන භාණ්ඩ තැපැල් සේවාව හරහා බෙදා හැරිම මේ හරහා සිදුවෙයි.

මේ සඳහා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව http:bepost.lk නමින් නව වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කර ඇත. bepost.lkවබි අඩවිය මඟින් සිය භාණ්ඩ අලෙවි කිරිම සඳහා ක්ෂුද්‍ර ,කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වී තිබේ. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන 1000 කට අධික ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ විස්තර ඒම වබ්අඩවියේ පළකොට ඇත.

මෙම භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදනබදා හැරිමේ දී තැපැල්දපාර්තෙම්න්තුව ඊට වැය වන තැපැල් ගාස්තු සහ 2% ක පමණ සුළු ලාභයක් පමණක් ලබා ගනී

http:bepost.lkවබි අඩවිය ඔස්සේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරිම තැපැල්දපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කෙරෙන අතර නිෂ්පාදකයින්ට දින 15 ක පමණ කාලයක් ඇතුළත මුදල් ගෙවීම් සිදු කෙරේ. මේ මඟින් භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්නා ගැණුම් කරුවන්ට ණය පත් (Credit Card) හා හර පත් (Debit Card) මඟින් මුදල් ගෙවිමට හැකියාව පවතී.