කුමන බාධා ආවත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙන යාම රටට යහපත්

ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එක්ව ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙන යායුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ කුමන බාධා පැමිණීයද සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙන යාම රටට යහපත් වනු ඇති බවයි.

එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණ කැඳවා තීබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ජයම්පති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.