නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි-බස්නාහිර හේමකුමාරට-මධ්‍යම රෙජිනෝල්ට

පළාත් 7ක් සඳහා පත් කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද(12) පෙරවරුවේ ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දීය.

නව ආඩුකාරවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහතින් දැක්වෙයි.

බස්නාහිර පළාත – හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා

වයඹ පළාත – කේ.සී.ලෝගේස්වරන් මහතා

සබරගමුව පළාත – නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය

මධ්‍යම පළාත – රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා

දකුණු පළාත – මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා

උතුරු මැද පළාත-එම්.පී.ජයසිංහ මහතා

ඌව පළාත – පී.බී.දිසානායක මහතා