අලුත් මිනිසෙක් සමාජියට පිළිගැන්වීම අවුරුද්දයි

අලුත් කියැවීමක්,අලුත් දැක්මක් සහිත අලුත් මිනිසෙක් සමාජයට පිළිගැන්වීම අලුත් අවුරුද්ද යනුවෙන් හැඳින්වෙන බව. ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි. සිය අලුත් අවුරුදු පණිවිඩයෙන් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙම සංස්කෘතිය ගැඹුරින් හැදෑරීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.