රාජාසන කතාව පරාජය කරන කතා බොරු

ජනාධිපතිවරයා සිය රාජාසන කතාව පැවැත්වීමට නියමිත මැයි 08 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් පවත්වා එය. පරාජයට පත් කිරීමේ කිසිදු සැලසුමක් නොමැති බව ශ්‍රීලනිපයේ දහසය දෙනාගේ කණ්ඩායම කියා සිටී.
පාර්ලිමේන්තුවේ ඊට අදාළව ඡන්දයක් පැවැත්වීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් ජනාධිපතිවරයා සිය රාජාසන කතාව මගින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සිය කණ්ඩායම සමගද සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කරන දෙයක් බැවින් ඊට විරුද්ධ වීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව එහි ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් මාධ්‍යට පැවැසීය.
ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කරන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනය ඡන්ද විමසීමකින් පරාජයට පත්කළ හොත් කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හැරිය යුතුය. නමුත් එවැනි කටයුත්තකට තමන්ගේ සූදානමක් නොමැති බව එම කණ්ඩායමේ ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.