එටිසලාට් හච් සමග එක්වීමක්?

එටිසලාට් සමාගම හචිසන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ලංකා සමාගමත් සමග ඒකාබද්ධ වීමක් සිදුවන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, එටිසලාට් සමාගමේ වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක හිමිකාරීත්වය හචිසන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ලංකා විසින් අත්පත් කරගැනීමක් සිදුවනු ඇති බවද කියැවේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වීම සඳහා තවත් මාස හයක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බවත්, හචිසන් සමාගම නව තාක්ෂණය සමග තවදුරටත් රට තුළ ව්‍යාප්ත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මෙය සිදුවනු ඇති බවත් සඳහන් වේ.