අධ්‍යාපනයට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය නවීකරණය කිරිම සඳහා ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක් ලබාදීමට ලෝක බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව අධ්‍යාපනය ව්‍යාප්ත කිරිමෙන් වර්ධනයක් ලබා ඇති නමුත් ඉහළ මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්විමට නම් ශ්‍රී ංකාවේ අධ්‍යාපනය තවදුරටත් ඉහළ නැංවිම අත්‍යාවශ්‍ය බව ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

මේ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික, ද්වීතික, වෘත්තිය හා තාක්ෂණික අංශයේ සිසුන්ට ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇත.