කිරිපිටි මිලත් වැඩිවෙයි

ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 20කින් හා කිලෝග්‍රෑම් එකක කිරි පිටි පැකට්ටුවක. මිල රුපියල් 50කින්ද වැඩි කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව ඇනුමැතිය දී ඇත.