අමායා අධිකාරි කාලයක් තිස්සේ ආදරය කරපු පෙම්වතා හමුවෙයි