ජාතික බීච් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ලබන 19 වනදා

ජාතික බීච් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ලබන 19 වනදා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගන භූමියේ ඉදිකර ඇති බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තරගාවලියට වයස් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ කණ්ඩායම් 112 ක් එක්ව සිටියා. එහි 21න් පහල පිරිමි අවසන් මහා තරගයට ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සහ දවිසමර කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා. විවෘත අංශයේ අවසන් මහා තරගය සදහා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම හා යුද හමුදා කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. එහි කාන්තා අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ නාවික හමුදා කණ්ඩායම හා යුද හමුදා කණ්ඩායම අතරයි.සුගතදාස ක්‍රීඩාංගන භූමියේ ඉදිකර ඇති බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත කරන්නේද එදින බව ජාතික වොලිබෝල් සම්මේලනය නිවේදනය කරනවා.