බෞද්ධ දර්ශණය උසස් අධ්‍යාපනයෙන් අතුගා දැමීමට එරෙහිව 16 භික්ෂූන් කොළඹට

අන්ර්විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂූබලමන්ඩලය නැවත වරක් තම ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් අරගලය දියත් කිරීමට 16 වැනිදා කටයුතු යොදාගෙන ඇත. උසස් අධ්‍යාපනය තුල බෞද්ධ දර්ශණය ඇතුළු ශාස්ත්‍රීය විෂයන් ඉවත් කිරීමට එරෙහිව මෙම අරගලය දියන බව එම බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමියන් පවසයි.

පසුගිය 9 වැනිදාද මෙම ඉල්ලීම් මුල්කරගනිම්න් විශ්ව විද්‍යාල භීක්ෂූන් විසින් විරෝධතාවයක් දැක්වූ අතර, ඊට ආණ්ඩුව විසින් දැවැන්ත මැර ප්‍රහාරයක්ද එල්ලකරන ලදී.