සයිටම් සිසුන් 980 කට කොතලාවල දොර ඇරෙයි

සුදුසුකම් ඇඟයීමෙන් පසුව සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සිසුන් 980ක් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට අනුයුක්ත කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.