400 කට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

විදෙස් රටවල පුරවැසිභාවය ලබා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් 400 දෙනෙකුට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ප්‍රදනය කිරීම හෙට (16) බත්තරමුල්ල, සුහුරුපායේ පිහිටි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ දී සිදු කෙරේ. පසුගිය වසර 03 තුළ විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් 32,000ක් පමණ ද්විත්වපුරවැසිභාවය ලබාගෙන ඇති බව ද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.