අකුරට වැඩ කරන විදුලි ඉන්ජිනේරුවන් විදුලි බිඳවැටීම් අළුත්වැඩියා කිරීම පැහැරහරී

මේ වන විට දිවයින පුරා තැනින් තැන විදුලි බිඳවැටීම් සිදුවන බව ජනතාව පවසයි. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට දිනකට කිහිප වතාවක් මෙලෙස විදුලි බිඳවැටීම සිදුවන බවට වාර්තා වේ.

මීට ප්‍රධානතම හේතුව වී ඇත්තේ විදුලි ඉන්ජිනේරුවන්ගේ මේ වන විට සිදු කරනු ලබන අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය වන අතර, ඔවුන් එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තුලින් විදුලි බිඳවැටීම් අලුත්වැඩියා කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා නොදෙන බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ පහල සේවකයන් පවසයි.

මේ වන විටද බලංගොඩ සිට තනමල්විල දක්වා වන විදුලි සැපයුම විටින් විට අක්‍රීය වන අතර, විදුලි ඉන්ජිනේරුවන්ගේ මෙම ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් අදාල ගැටළුවට විසඳුම් ලබා දීමට ඔවුන් කර ඇරමින් සිටියි. විදුලි ඉන්ජිනේරුවන්ගේ මෙම ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් සමස්ථ විදුලි බල මණ්ඩලයම ජනතාවගේ අප්‍රසාදයට පත්වී ඇත.

සිතාමතාම තම වෘත්තීය ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් සමස්ථ ජනතාවගේ එදිනේදා කටයුතු වලට බාධා වන අයුරින් මෙලෙස කටයුතු කිරීම ඉතාම පහත් ක්‍රියාවක් බව එම ප්‍රදේශවල ජනතාව පවසයි.