බුද්ධාගම විෂය කප්පාදුවට එරෙහිව සරසවි භීක්ෂූන් පාරට – වෝඩ් පෙදෙස තාවකාලිකව වැසෙයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ වෝඩ් පෙදෙස තාවකාලිකව වසා දමා ඇත. උසස් අධ්‍යාපනයෙන් ශ්‍රාස්ත්‍රීය විෂයන් කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව දියත් කරන මෙම විරෝධතාවයට විශාල විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂූන් පිරිසක් සහභාගීවී සිටියි.