මියගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් සැමරීමට මුල්ලිවයික්කාල් සූදානම්

යුද්දයෙන් මියගිය එල්ටීටීඊ නායකයන් ඇතුළු අනෙකුත් පවුල්වල සාමාජිකයින් සිහිපත් කිරිමේ උළෙලක් මුල්ලිවයික්කාල් සැමරුම් භූමියේදී සිදු කිරීමට සූදානම් කර ඇත. මැයි 12 වැනිදා සිට මැයි 18 වැනිදා ශෝක සතියක් ප්‍රකාශ කොට ඇති අතර, ප්‍රධාන සැමරුම් උළෙල පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

මේ වන විට දේහයන් මිහිදන් කල ස්ථාන පිරිසිඳු කර රතු සහ කහ පැහැ කොඩිවලින් සරසා ඇති බවට වාර්තා වේ.