පුද්ගලික බස් වර්ජනය අත්හිටුවයි

අද(16) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ පුද්ගලික බස් රථ වර්ජනය අත්හිටුවීමට බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් තීරණය කර ඇත.

විෂයභාර නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව 12.5% ක් සහ අවම බස් ගාස්තුව රු 12.00 ක් දක්වා වැඩිකිරීමට පලවූ එකඟතාවය මත අදාල වර්ජනය අත්හිටුවීමට බස් සංගම් තීරණය කර ඇත.