ගස් කඩා වැටී කොළඹ 7 මාර්ග අවහිරයි

ගස් කඩා වැටීමෙන්, කොළඹ 07, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙසේ මාර්ග අවහිරතාවයක්. විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලිසියෙන් උපදෙස්.