ජයට උපන්දිනය සැමරූ චන්දිමාල්ගේ ගෙරදට Income Tax එකෙන් පනියි

ලංකාවේ විශාලතම උපන්දිනය සැමරූ වේශනිරූපණ ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහගේ ගෙදරට Income Tax එකෙන් පැනපු බව චන්දිමාල් කියයි. එහිදී ඔහුගෙන් මෙම සාදය වෙනුවෙන් වියදම් කරපු මුදල් පිළිබඳ කරුණ විමසා ඇති අතර, ඒ සඳහා  අවශ්‍ය ලියකිවිලි ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ පිළිබඳව ඔහු පැවැසුවේ මෙවැන්නකි.