උපාධිධාරීන් 5000කට රජයේ රැකියා

උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ පළමු අදියරේ දී උපාධිධාරීන් 5000 කට කඩිනමින් රැකියා ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබු කැබිනට් සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම උපාධිධාරින් 5000 කට රජයේ රැකියා කඩිනමින් ලබාදෙන අතර ඉන්පසුව ඉතිරි උපාධිධාරින් පිරිසට ද රැකියා ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

පළමු අදියර සඳහා 2016 දක්වා වන උපාධිධාරීන් තෝරා ගැනීමට ද අනුමැතිය ලැබී තිබේ.