රාමසාන් සමරන දිනය අද තීරණය කරයි

මෙවර රාමසාන් උත්සවය සමරන දිනය අද තීරණය කරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය පවසනවා.

ඊයේ (14) දිනයේ නව සඳ නිරීක්‍ෂණය නොවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.