සයිටම් විරෝධී විරෝධතාවක් නිසා බොරැල්ල අවට ට්‍රැෆික්

සයිටම් ගැටළුවට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා නොදීමට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යායීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් ආරම්භ කර ඇති. විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් හේතුවෙන් බොරැල්ල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් නිර්මාණ වී තිබේ.