සයිටම් විරෝධී පාගමනට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

සයිටම් විරෝධි පාගමන්ක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වට රවුම අවට මාර්ගයන්හි රථ වාහන තද බදයක් දක්නට ලැබෙනවා.

එය මර්ධනය කිරීම සඳහා පොලිස් කැරළි මර්ධන ඒකකය විසින් කඳුළු ගෑස් හා අධි පීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ලකොට තිබෙනවා.