චීන සංචාරකයින් පැමිණීමේ වර්ධනයක්

චීන සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම පසුගිය මාසය තුළ පමණක් සියයට 18.7කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

පෙර වසරේ ජුනි මාසය හා සැසදීමේදී මෙරටට පැමිණි චීන ජාතිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 3000කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.