මිලියන 17 ක හෙරොයින් සේරුනුවරින් සොයාගනී

රුපියල් මිලියන 17 ක් වටිනා හෙරොයින් අඩංගු පාර්සල් 5 ක් සේරුනුවර සීනන්වේලී වෙරළෙ වළදමා තිබියදී සොයා ගත් බව පොලීසිය පවසයි.

හෙරොයින් කිලෝ1 ග්‍රෑම් 416 ක් මෙහි අඩංගු බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

(36698)