සැප්තැම්බර් 1 දා සිට ජාතික හැඳුණුම්පතට රුපියල් 100ක ගාස්තුවක්

‍ජාතික හැදුණුම්පත ලබා ගැනිමේදී රුපියල් 100ක මුදලක් අය කිරිමට රජය තීරණය කර තිබේ.