පැලවත්ත ඇඳුම් අලෙවි හළක ගින්නක්

බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ ඇඳුම් අලෙවිකරණ ආයතනයක ගින්නක් ඇතිව තිබේ. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම කොළඹ හා කෝට්ටේ ගිනි නිවන රථ පහක් පිටත්ව ගොස් තිබේ. ගින්නට හානිය හෝ ගින්න ඇතිවීමට හේතුව මෙතෙක් අණාවරණය වී නොමැත. කූල් ප්ලැනට් ආයතනයේ ගොඩනැගිල්ලක් මෙසේ ගිනි ගැනීමට ලක්ව තිබේ. ගොඩනැගිල්ලේ තට්ටු 4ම ගිනිගැනීමකට ලක්ව තිබේ.