පොලීසියේ 30ට ඉන්දියාවේ විශේෂ පුහුණුවක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකයේ නිලධාරීන් 30ක් සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් ඉන්දියාවේදී ලබාදී තිබේ.

කාර්මික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෙම පුහුණුව ලබාදී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ ජාතික කාර්මික ආරක්ෂක ඇකඩමිය විසිනි.

ඉන්දීය රජයේ අරමුදල් මත ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 5ක අනුග්‍රාහක්ත්වයක් යටතේ මෙම පුහුනුව ලබාදී ඇත.

සැප්තැම්බර් මස 24 දා සිට 28 දක්වා පැවැති මෙම පුහුණුවට ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක, පොලිස් පරීක්ෂක හා උප පොලිස් පරික්ෂකරුවන් එක්ව තිබේ.