ආනයනික අල සහ ළුණු සඳහා බදු පනවයි

ආනයනික අර්තාපල් සහ බී ළුණු සඳහා නව බදු පනවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් සහ බී ළුණු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 40ක ආනයන බද්දක් පනවා තිබෙනවා.