නෙහාරා ආයෙත්?

නෙහාරා පිරීස් කියන්නේ පසුගිය කාලයේ ලංකාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්නේ. මේනක රාජපක්ෂ සහ නෙහාරා දෙන්නා පදිංචිය පිටරටනේ. ඇමෙරිකාවට ගිහින් ඉන්න නෙහාරා පීරිස් උත්සවයකදී මරු ඩාන්ස් එකක් දාලා තියෙනවා.

ඹයාලත් ඒක බලන්නකෝ…