නිවාස අහිමි පවුල්වලට ඉඩම් දෙයි

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අධි අවධානනම් කලාපයක් ලෙස නම් කිරීමෙන් පසු නිවාස අහිමි වන පවුල් 38ක් සඳහා ඉඩම් ලබාදීමට කටයුතු සිදු කර ඇති බව රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

එහි ප්‍රාදේශීය ලේකම් මොහාන් විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේ කෑගලු වැවිළි සමාගමේ ඉදැල්ල වත්ත කොටසින් ඉඩම් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කර ඇති බවයි.

අදාළ ඉඩම් කොටස් 38 සඳහා මේ වන විට බිම් සලකුණු යොදා කට්ට්කර ඇති බවත්, මේ මස අවසන්වීමට ප්‍රථම එම ඉඩම් ප්‍රථිලාභීන්ට ලබාදීමට හැකි වනු ඇති බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්විමට එක්වෙමින් මොහාන් විජේරත්න මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.