පළමු පාසල් වාරයේ අවසානය අප්‍රේල් 5 දා

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේ පළමු අදියරේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදාගනු ලබන පාසල් 68 ක් හැර සෙසු සියලුම පාසල් 2017 ජනවාරි මස 02 වන සඳුදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස පූර්ණ වශයෙන් යොදාගනු ලබන පාසල් පළමු පාසල් වාරය සඳහා විවෘත වන්නේ 2017 ජනවාරි මස 16 වන සඳුදා ආරම්භවීමට නියමිතය.

සියලුම රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය 2017 ජනවාරි මස 02 වන සඳුදා සිට අපේ‍්‍රල් මස 05 වන බදාදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර මුස්ලිම් පාසල් සඳහා පළමු පාසල් වාරය 2017 ජනවාරි මස 02 වන සඳුදා සිට අපේ‍්‍රල් මස 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පැවැත්වේ.