එළවළු, පළතුරු එකතු කිරීමට නව මධ්‍යස්ථාන 3 ක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ එළවළු හා පළතුරු සඳහා අගය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුනක් ඉදිකිරීමට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදේශ වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගනිමින් ඉහළ තත්ත්වයෙන් සහ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලවන පරිදි එළවළු හා පළතුරු අපනයනය කිරීමට දේශීය ගොවියන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුකම් සැළසීමටයි රජයේ අපේක්ෂාව වී ඇත්තේ.

ඒ අනුව මේවා සකස් කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම සහ ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් සහිතව එම මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමට නියමිතයි.