පොලිසිය පුරාවස්තු ගැන නිද්‍රා පිළිවෙතක්

පුරා වස්තු විනාශයන් පිළිබඳව කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මන්දගාමීව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුදබිමේ පුරාවස්තු මත අනසවසර ඉදිකිරීම් හා විනාශ කිරීම් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් සිදුවන බව පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සෙනරත් දිසානායක මහතා පොලිස්පතිට දැනුම් දී ඇත.

අගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් මාසවල දී පමණක් අනුරාධපුර පුරා විද්‍යා පළාත් අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියට පැමිණිලි 10ක් ඉදිරිපත්කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් කිසිවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති බව උතුරුමැද පළාත් සහකාර පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.පී.කේ.බී.දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.