මහ බැංකුවෙන් නව කාසි නිකුතුවක්‌

මේ වසරේ (2017) දී නව කාසි එකතුවක්‌ නිකුත් කිරීමට මහ බැංකුව සැලසුම් කර ඇත.

කාසි ටංකනය කිරීමට වැය වන වියදම අඩු කිරීම සඳහා මෙම නව කාසි එකතුව නිකුත් කෙරේ.

මේ අතරම නිකුත් කරනු ලබන මුදල් නෝට්‌ටුවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහාද මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටී.

මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා සඳහා කිසිදු හිඟයකින් තොරව කාසි හා නෝට්‌ටු ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව සහතික කිරීමට අවශ්‍ය බවද ඒ සඳහා දීප ව්‍යාප්තව කාසි මුදා හැරීමේ නව යාන්ත්‍රණයක්‌ වැඩි දියුණු කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන බවද මහ බැංකුව කියයි. එසේම බැංකු සමග ඒකාබද්ධව කාසි එකතු කිරීම සඳහා මහජනතාවට ලබාදී ඇති කාසි කැට නැවත එකතු කිරීමටද මේ යටතේ අපේක්‍ෂා කෙරේ.