ටින් මාලු ආනයනය පහලට

ටින් මාළු ආනයනය පසුගිය වසරේ (2016) සියයට 16.2 කින් පහත වැටී ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ආනයනික ටින් මාළු සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ බදු 2015 ජනවාරි මස සිට රුපියල් 50 කින් අඩු කිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතුව බව ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

2016 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට ටින් මාළු මෙටි්‍රක්‌ ටොන් 29,994 ක්‌ ආනයනය කර ඇති අතර, 2015 වසරේදී ටින් මාළු මෙටි්‍රක්‌ ටොන් 49,016 ක්‌ ආනයනය කර ඇත.

ටින් මාළු ආනයනය සඳහා 2016 වසරේදී රුපියල් මිලියන 7885 ක්‌ වැය කර තිබේ.