තොරතුරු පනත 3 දා

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පෙබරවාරි මස 03 දින ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසයි.